Dom dla ptaków w Poznaniu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dom dla ptaków w Poznaniu
Skrócony opis projektu
Odtworzenie i poszerzenia bazy lęgowej ptaków (dziuplaków) na terenach miejskich.
Opis projektu

Projekt polega na zakupie i montażu na drzewach znajdujących się na terenach będących w administracji Miasta Poznania, budek dla ptaków. Założeniem jest odtworzenie naruszonej masowymi wycinkami drzew bazy lęgowej ptaków, szczególnie owadożernych oraz powiększenie jej zasobów. Lokalizacje winny być wskazane przez kompetentne Wydziały Urzędu Miasta. Budki winny być wymienione po 3 - 4 sezonach na nowe. Nie przewiduje się konserwacji, chyba, że Rady Osiedlowe uczynią to we własnym zakresie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Całe miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Aleje, parki, skupiska drzew pozwalające na montaż ok. 20 budek w najbliższym sąsiedztwie.
Potencjalni odbiorcy projektu

Flora miasta Poznania oraz mieszkańcy,

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Masowa wycinka drzew spowodowana nowym ustawodawstwem spowodowała drastyczne zmniejszenie "bazy lokalowej" ptaków, szczególnie dlatego, że wycinano przede wszystkim drzewa duże i dojrzałe, które stanowiły najlepsze schronienie i miejsca lęgowe. Odtworzeniem tej substancji jest ważnym warunkiem utrzymania populacji ptaków na terenie miejskim. Szczególnie istotna jest ochrona i zwiększenie liczebności ptaków owadożernych, najlepszego substytutu środków ochrony roślin. A takie korzystają z dziupli których substytutem jest budka. Mowa o szpakach, wróblach, mazurkach i sikorach. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notatka GP 17.07.2017 r.: Na prośbę Wnioskodawcy dokonano następujących zmian w projekcie: - zmieniono liczbę budek dla ptaków z 50 do ok. 20 w najbliższym sąsiedztwie, - w szacunkowych kosztach projektu zmieniono zapis dot. montażu budek, nie miało to wpływu na koszt całego projektu.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt budki - 15,00 pln/szt x 2000 szt. = 30 000 30 000
Montaż budek - 35,00 pln/szt x 2000 szt. = 70 000 70 000
Robocizna, materiały, inne 2000 szt. x 10,00 pln/szt. = 20 000 20 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Grzegorz Steczkowski

Adres email

grzegorz@steczkowski.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 120 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.