Parkour Park - profesjonalne miejsce treningowe


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Parkour Park - profesjonalne miejsce treningowe
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada budowę placu treningowego do Parkouru -miejsca aktywności ruchowej dla dzieci oraz dorosłych.
Opis projektu

Parkour Park będzie miejscem aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Poza możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu będzie również wspaniałą wizytówką dla dzielnicy oraz dla całego Poznania. W Polsce podobnych obiektów jest stosunkowo mało a taki Park przyniesie zainteresowanie znacznej liczby ludzi z całej Polski szczególnie ludzi związanych ze sportem parkour. Główne cele i założenia jakie niesie za sobą powstanie Parkour Parku na Łazarzu to przede wszystkim: rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; wspieranie prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży; podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia; zapewnienie bezpiecznych warunków treningowych dla dzieci i młodzieży; rozwój turystyki oraz animacja wolnego czasu dzieci i młodzieży; krzewienie postaw obywatelskich i zasad sportowych; wspieranie rozwoju kreatywności i prawidłowych postaw społecznych młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, alkoholu, narkotyków i innych; zapobieganie wykluczeniu społecznemu; zapewnienie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Obecnie, z braku miejsca specjalnie dla nich przeznaczonego, osoby uprawiające Parkour oraz Freerunning spotykają się z dezaprobatą społeczeństwa oraz interwencjami służb porządkowych w trakcie treningów przeprowadzanych w przestrzeni publicznej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza, ulica Jarochowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Idealnym miejscem będą tereny pomiędzy pływalnią a halą Arena.
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież oraz dorośli - mieszkańcy dzielnicy Łazarz oraz całego Poznania.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; wspieranie prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży; podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia; zapewnienie bezpiecznych warunków treningowych. Możliwość organizowania regionalnych, ogólnopolskich lub ogólnoświatowych zawodów Parkour co wpływa na promocję dzielnicy Łazarz oraz miasta Poznań.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Komplet urządzeń Parkour 116 112
Montaż i transport 11 439
Tablica z regulaminem 738
Nawierzchnia: Płyty EPDM 115 804
SUMA: 244 093
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja Parkour Park - Wizualizacja.png
Projekt + Wycena Parkour Park Projekt + Wycena.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

BARTOSZ MATUSZYK

Adres email

matuszykb@gmail.com

Telefon

791932495

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - teren znajduje się w administracji Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 19.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uwagi: analiza wykorzystania terenu Parku dokonana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną pozwala na realizację projektu, ale tylko i wyłącznie na podłożu naturalnym np. trawiastym. Nie ma możliwości zrealizowania tych projektów na podłożu utwardzonym z płyt EPDM.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski - Wydział Sportu, Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn, Tomasz Sobkowiak, Paweł Wichłacz - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 244 093 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 149 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Opiniowanie uchwała Rady Osiedla z dnia 23.08.2017 r
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.