Być potrzebnym!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Być potrzebnym!
Skrócony opis projektu
Przystosowanie pomieszczeń starej ślusarni dla osób niepełnosprawnych intelektualnie celem nauki zawodu w pracowni technicznej.
Opis projektu

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu jest szkołą kształcącą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzież ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Nauka w szkole umożliwia uzyskanie konkretnego zawodu, który pozwala osiągnąć względną samodzielność zawodową na rynku pracy i niezależność finansową. Szkoła posiada przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz ogromne, prawie 70-letnie tradycje w kształceniu młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warunkiem efektywnego kształcenia jest nowoczesna baza dydaktyczna (wyposażenie pracowni w maszyny, urządzenia i narzędzia). Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dla kształcenia w zawodach spożywczych, natomiast przestarzałą bazę dla zwodów technicznych (mechanik, ślusarz). Dla zawodu stolarz szkoła nie posiada bazy w ogóle. W związku z powyższym, aby skutecznie kształcić młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, należy zmodernizować istniejącą bazę dydaktyczną na potrzeby pracowni technicznej, która będzie wykorzystana do kształcenia praktycznego w nowopowstałych zawodach pomocniczych: - pracownik pomocniczy ślusarza; - pracownik pomocniczy stolarza; - pracownik pomocniczy mechanika.

W 2018 roku planuje się podjęcie następujących działań: - opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy/przebudowy pomieszczeń szkolnych na potrzeby nowoczesnej pracowni technicznej; - wyburzenie budynku ślusarni oraz wiaty magazynowej - zamiast nich wybudowanie nowego budynku parterowego o wysokości wewnątrz ok 3,5 metra; - w ramach przebudowy części istniejącej przedłużenie głównego korytarza i wykonanie w jego osi nowego wyjścia na boiska; - w miejscu dawnej pracowni frezarek i tokarek wykonanie dwóch sal do zajęć teoretycznych. Sale te są dostępne z głównego korytarza mogą zatem służyć nie tylko ślusarzom, ale też osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich ze względu na wykonanie pochylni przy nowym wejściu do budynku; - wykonanie zaplecza dla nauczycieli (dodano szatnię i węzeł sanitarny); - wykonanie, w miejscu dawnego przejścia pomiędzy salą gimnastyczną a ślusarnią magazynu w ramach nowego budynku. - wyposażenie pracowni technicznej w nowoczesny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia). Realizacja tych celów będzie możliwa po uzyskaniu środków w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Żniwna 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym kształcący się w klasach specjalnych oraz osoby wykazujące specyficzne trudności w nauce, kształcące się w klasach terapeutycznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W obecnym stanie prawnym, osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną zdają identyczne egzaminy zawodowe jak osoby sprawne intelektualnie. Egzaminy te są dla tych osób zbyt trudne. Ich zdawalność kształtuje się na poziomie zaledwie 36% (rok 2015) oraz 67% (rok 2016). W tych latach zdawalność w Poznaniu kształtowała się na poziomie 75-76%.

Środowiska pedagogiczne sygnalizowały od wielu lat władzom oświatowym problem niedostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. W 2017 r. wprowadzono długo oczekiwane rozwiązania prawne dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Osoby takie będą wreszcie mogły kształcić się w tzw. zawodach pomocniczych: - pracownik pomocniczy ślusarza; - pracownik pomocniczy stolarza; - pracownik pomocniczy mechanika; - pracownik pomocniczy kucharza; - pracownik pomocniczy krawca; - asystent fryzjera.

Uruchomienie procesu kształcenia w tych zawodach wymaga zorganizowania właściwej bazy dydaktycznej, która umożliwi uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Poznania i okolic.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka budynku ślusarni, - rozbiórka wiaty magazynowej. 55 165
Roboty remontowe: - remont sal zajęć teoretycznych, - remont korytarza, - remont pomieszczeń sanitarnych. 202 335
Roboty budowlane: - budowa budynku ślusarni i stolarni, - budowa pochylni dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych. 1 136 520
Wyposażenie: - wyposażenie sal zajęć teoretycznych, - wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego, - wyposażenie pracowni ślusarskich, - wyposażenie pracowni stolarskiej. 535 050
SUMA: 1 929 070
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Koncepcja architektoniczna pracowni technicznej. 01_pracownia_tech_konc.pdf
Szacunkowy kosztorys pracowni technicznej. 01_pracownia_tech_kosztorys_2.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Maciejak

Adres email

administrator@zsz2.poznan.pl

Telefon

618200992

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. Wydziału Oświaty, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Hanna Janowicz, Małgorzata Szerszeń,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 929 070 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 980 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.