Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Jałowcowej


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Jałowcowej
Skrócony opis projektu
Zmiana organizacji ruchu na ul. Jałowcowej - uspokojenie ruchu
Opis projektu

Propozycja ta ma swoje źródło w obserwacji ruchu pieszego i rowerowego w sąsiedztwie ulicy Jałowcowej, która obecnie jest najdostępniejsza dla pojazdów zmotoryzowanych przy zachowaniu jednego kierunku jazdy. Co ważne, ulica Jałowcowa jest mniej ruchliwa niż równoległa ulica Górecka, z dużym natężeniem ruchu i bez ochronnego pasa zieleni. Obecnie piesi poruszają się po tej samej trasie i nawierzchni, co samochody. Powoduje to wiele sytuacji niebezpiecznych dla ruchu drogowego oraz zdrowia i życia osób niezmotoryzowanych. Nie ma nawet wyznaczonego pobocza, ani skrajni. Nie wspominając o chodniku! Na obecnej pokrywie asfaltowej brakuje również oznaczenia poziomego. Auta często poruszają się z większą prędkością, niż przewidują przepisy w terenie zabudowanym. Sytuację pogarsza fakt rozpoczęcia w przed ostatnim tygodniu maja budowy ogrodzenia między jezdnią, a torowiskiem, co uniemożliwi pieszym skorzystanie z lewego pobocza. Tą trasą można sprawnie, pieszo dotrzeć do placu zabaw i rekreacji oraz psiego wybiegu u zbiegu ulic Jałowcowej i Obrzeże, a także do uczęszczanego centrum handlowego Panorama. Tak właśnie poruszają się wszyscy mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej z ulic Grabowej (TBS), Czeremchowej (Enklawa, Family House i inne). Trasa wiedzie wzdłuż rodzinnych ogródków działkowych Dębiec-Kolejarz, i jest w stałym użyciu wszystkich użytkowników 75 ogródków. W sezonie wiosennym i letnim bardzo wiele osób, mieszkających w dominującej zabudowie jednorodzinnej, również porusza się tu na rowerach. Użytkownicy ogródków działkowych także chętnie korzystają z tej drogi pieszo i rowerem przez wszystkie miesiące letnie. Droga jest uczęszczana przez rodziny z dziećmi, również w wózkach. Bez wyznaczonej trasy piesi są skazani na łaskę lub niełaskę prowadzących pojazdy.


NOTATKA GP 24.07.2017 r.: wydział merytoryczny w porozumieniu z Wnioskodawcą zaproponował zmiany w projekcie. Zgodnie z opinią ZDM pas drogowy ulicy Jałowcowej jest bardzo wąski i zadanie w zaproponowanym kształcie nie jest możliwe do zrealizowania ale zaproponowano modyfikację projektu, polegającą na zmianie jego zakresu – zmiany organizacji ruchu na ul. Jałowcowej (uspokojenie ruchu).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Jałowcowa na całej swojej długości wraz z poboczem (od ulicy Obrzeże do Południowej)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb 60, arkusz 01, działka 4/13
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy i mieszkanki Dębca, Zatorza, Świerczewa i Górczyna. Wszyscy poruszający się przede wszystkim pieszo, rowerem i (z) wózkami. Użytkownicy ogródków działkowych położonych wzdłuż ulicy. Dzieci i młodzież w drodze do placu zabaw i rekreacji.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie ulica Jałowcowa jest bardzo zaniedbana i zupełnie zapomniana w projektach rewitalizacyjnych. Przeszłe plany na jej zagospodarowanie właściwe się zdezaktualizowały (wywłaszczenie części ogródków na rzecz budowy tzw. Trzeciej ramy). Ulica notorycznie jest zaśmiecania rożnego rodzaju nielegalnymi odpadkami. Jest jednocześnie najpraktyczniejszą drogą komunikacji w obrębie Dębca i Zatorza, zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Obecny stan rzeczy przyczynia się do wystawiania mieszkańców i mieszkanek na ryzyka i niebezpieczeństwa związane z dominującym ruchem samochodowym, bez zachowania jakichkolwiek podziałów na strefę dla pieszych i dla pojazdów. Ponadto ścieżka będzie silnym bodźcem zachęcającym do rezygnacji z samochodów, a tym samym przyczyni się korzystnie do jakości powietrza. Wzmocni też osiedlową (świerczewską) i miejską sieć dróg przyjaznych pieszym i poruszającym się na rowerach.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Roboty drogowe (inne) 20 000
stojaki na rowery (5) blisko skrzyżowania Jałowcowej z Południową 2 500
Wytyczenie i oznaczenie ścieżki na długości około 900 m (znaki poziome, naprawa nawierzchni etc.) 320 000
Inne oznaczenia drogowe i progi zwalniające 20 000
Renowacja oświetlenia wzdłuż ulicy 20 000
SUMA: 382 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja ROD Kolejarz Dębiec _cie_ka_rekomendacja_ROD_Kolejarz_D_biec.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Ewa Bajbak

Adres email

nis_czeremcha@interia.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 382 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 382 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Bartoszewicz-Sarna Anna, Gadzińska Hanka, Matusewicz-Potocka Anna, Maćkowiak Marcin, Pajtasz Maria, Sulanowski Jan, Szymański Błażej, Woźniak Mirosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Ratajczak, Krzysztof Kempski, Zuzanna Poprawka, Piotr Mleczak, Krystyna Sasinowska-Sikorska, Anna Bartz-Ciesielska, Anna Zaremba, Marek Wysocki, Lidia Sobczak, Michał Kaniewski.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.