Remont tragicznych chodników na ulicy Krańcowej


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Remont tragicznych chodników na ulicy Krańcowej
Skrócony opis projektu
Poprawa dramatycznych warunków dla pieszych i wózków w okolicy przejazdu kolejowego przy dworcu Poznań-Wschód.
Opis projektu

Projekt zakłada remont/budowę brakującego fragmentu chodnika na ul. Krańcowej pomiędzy przejazdem kolejowym w ulicy Krańcowej, 350 metrów w kierunku południowym aż do miejsca, gdzie obecnie kończy się "cywilizacja" i nowy chodnik z kierunku Warszawskiej, a zaczyna błoto i coś czego niestety chodnikiem nazwać nie można. Dodatkowo remont przejdzie też 150 metrowy fragment chodnika od przejazdu kolejowego (w ulicy Krańcowej) do budynku dworca Poznań Wschód. Opcjonalnie zostaną również wyremontowane miejsca parkingowe między numerami Krańcowa 18 i 10.


notatka GP 5.07.17: po konsultacji ZDM z wnioskodawcą zrezygnowano z budowy chodnika na ul. Wschodniej

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Krańcowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

od przejazdu około 350 m w kierunku południowym wzdłuż ulicy Krańcowej
Potencjalni odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy sąsiednich osiedli: Główna i Warszawskie-Pomet-Maltańskie oraz osoby korzystające z dworca Poznań Wschód

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dworzec Poznań Wschód jest najbardziej odseparowanym, nieprzyjaznym i niedostępnym dworcem w mieście. Dojście do niego od strony Malty jest prawdziwą katorgą. Nawet latem można sobie połamać nogi o krzywe płyty chodnikowe, a przejazd z wózkiem jest prawdziwym wyzwaniem. Co ciekawe, wzdłuż całej długości ulicy Krańcowej, wszystkie chodniki są wyremontowane, brakuje tylko tego ostatniego 350-metrowego odcinka, który połączy Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie z Osiedlem Główna. Mieszkańcom pierwszego zapewni dogodne dojście na dworzec kolejowy a mieszkańcom drugiego wygodne dotarcie nad Maltę.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa nowego chodnika szerokości 2 metrów wzdłuż ulicy Krańcowej od przejazdu kolejowego 350 metrów w kierunku południowym do miejsca, w którym górą przechodzą rurociągi i zaczyna się normalny, nowy chodnik 175 000
(Opcjonalnie) Uporządkowanie i remont miejsc parkingowych wzdłuż nowego chodnika na ulicy Krańcowej (między numerami 18 i 10) 100 000
SUMA: 275 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa (czerwonym kolorem zaznaczono nowe chodniki) MAPA.png
Obecny stan miejsc parkingowych PARKING.jpg
Dramatyczne warunki dla pieszych i dla osób z wózkami CHODNIK_LUDZIE.jpg
Miejsce, w którym kończy się normalny chodnik KONIEC_CHODNIKA.jpg
Skandaliczny stan obecny STAN_OBECNY.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Łukasz Zuzewicz

Adres email

zuzewicz.l@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja, (tj. ulice Krańcowa i Wchodnia) dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich. (Wydział do analizy przyjął, że projekt nie ingeruje w nieruchomości, zlokalizowane na przejściu kolejowym, ponieważ te działki nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa - własność PKP).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 275 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 350 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Chodnik stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.