Golęcin od-nowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Golęcin od-nowa
Skrócony opis projektu
Odkrycie Bogdanki! Rewitalizacja Golęcina! Tereny rekreacyjno-sportowe! Czyste powietrze dla Poznania! fb: Golęcin od-nowa
Opis projektu

Priorytetem jest odtworzenie przebiegu rzeki Bogdanki jako otwartego cieku wodnego łączącego jez. Rusałka i Stawy Sołackie. Wiąże się to z odsłonięciem koryta rzeki oraz odpowiednim ukształtowaniem jej koryta i brzegów wraz z wprowadzeniem roślinności buforowej, co przyczyni się odtworzenia ważnego ciągu ekologicznego, a jednocześnie stworzenia atrakcyjnego założenia krajobrazowego. Ciąg spacerowy i rowerowy poprowadzony wzdłuż Bogdanki połączy tereny rekreacyjne położone w zachodnim klinie zieleni – Park Sołacki, Golęcin i Rusałkę. Wykreuje to nową ofertę wypoczynku i wzbogaci przestrzeń rekreacyjną miasta, z której będą mogli korzystać wszyscy jego mieszkańcy. Obok aspektów funkcjonalnych i krajobrazowych, równie ważna jest spodziewana poprawa jakości środowiska przyrodniczego. Odsłonięcie koryta rzeki ułatwi kontrolę jakości wody oraz likwidację nielegalnych źródeł zanieczyszczeń (ścieków i wód opadowych). Zachowanie naturalnego charakteru terenu ("las w mieście"), przywrócenie naturalnych nawierzchni dróg i ścieżek, ochrona fauny i flory, przyczyni się do poprawy bioróżnorodności miejskiego środowiska. Przywrócenie naturalnego biegu Bogdanki stanie się ważnym elementem realizacji wizji rozwoju Poznania jako „zielonego miasta”.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Warmińska - obszar zaznaczony na mapie w załączniku - obszar_projektowy.jpg

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren, który w zarządzie mają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy miasta Poznania, mieszkańcy gmin ościennych oraz sportowcy i turyści.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Od 2014 roku trwają pracę nad zagospodarowaniem przestrzennym Golęcina. Oprócz rozbudowy funkcji sportowych oczekiwana jest przez mieszkańców budowa nowych terenów rekreacyjnych służących mieszkańcom miasta Poznania, gmin ościennych, turystom oraz sportowcom. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wzdłuż odkrytej Bogdanki wraz z budową ścieżek pieszej, rowerowej i nowych terenów rekreacyjnych. Nowo odkryta rzeka Bogdanka będzie głównym elementem krajobrazowym poprawiającym mikroklimat oraz jakość wód zasilających Stawy Sołackie. Wzdłuż otwartego strumienia Bogdanki powstaną nowe miejsca wypoczynkowo - rekreacyjne i atrakcyjne połączenie między Parkiem Sołackim i Rusałką co zagwarantuje w przyszłości rzeczywistą ciągłość Zachodniego Klina Zieleni. Odnowiona zostanie zieleń (nowe nasadzenia).

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery, plac zabaw dla dzieci 350 000
projekt odkrycia wraz z niezbędnymi decyzjami i operatem wodnoprawnym budowa zbiornika retencyjnego na strumieniu Bogdanka wraz z budową komory rozdziału wód wypływających z jeziora Rusałka i umocnienie brzegów 530 000
projekt oświetlenia, montaż 30 lamp LED 210 000
budowa mostków łączących brzegi Bogdanki (3 sztuki) - szerokość 2,5 m długość 8 m. 180 000
zagospodarowanie terenu zieleni, roboty drogowe, prace ziemne i nowe nasadzenia 590 000
SUMA: 1 860 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 38 000
Dodatkowe załączniki
Mapka koncepcyjna dla obszaru plac nad Zagospodarowaniem Golęcina mapka.pdf
Koncepcja odkrycia rzeki Bogdanka odkrycie_Bogdanki.pdf
Opinie dot. odkrycia Bogdanki opinie.pdf
Wizualizacja Golęcina od-nowa wizualizacja.pdf
Obszar projektu obszar_projektowy.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Szwaczkowski

Adres email

szwaczkowski.pawel@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 5.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Działając w oparciu o zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wnoszę odwołanie do negatywnej opinii Wydziału Sportu dotyczącej projektu zgłoszonego przeze mnie do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2018. Na wstępie wyrażam ogromną radość pojawienia się w dalekich planach Miasta Poznania koncepcji odkrycia Bogdanki. W uzasadnieniu odrzucenia wniosku możemy znaleźć następujące informację: „Obecnie w Budżecie Miasta Poznania i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania ZDM/P/007 „Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności” zapisane jest zadanie polegające na wykonaniu koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanka w zakresie zagospodarowania wód z finansowaniem: w 2017 roku 100.000 złotych i w 2018 roku 300.000 złotych” Czy stworzenie koncepcji można uznać za realizację zadania? Koncepcja definiowana jest: „Koncepcja projektu która służy do przeprowadzenia analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania programu i koncepcji inwestycji. Jest podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru standardu oraz doboru materiałów i wyposażenia, a także wykonania oceny efektywności ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia.” W uzasadnieniu negatywnej opinii czytamy dalej: „Powyższe prace pozwolą określić zakres oraz harmonogram prac regulacji cieku i będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich uważa, że przystąpienie do realizacji projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych.” - dla wnioskowanego fragmentu koncepcja została wykonana ( razem z pomiarami itp.) „Ponadto należy nadmienić, że 26 maja br. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego, na którym omówiono rekomendacje dotyczące nowych projektów inwestycyjnych. W wyniku dyskusji i ustaleń Komitetu za bezwzględnie priorytetowe, jednak bez rekomendacji przekazania do realizacji Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie uznano m.in. zadanie „Przebudowa cieku Bogdanka”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w założonych kwotach odpowiednio na lata: 1.000.000 zł. - 20.000.000 zł. - 44.000.000 zł.” – proszę o wskazanie miejsca w WPF z tym zapisem. Pozostaje pytanie ile projektów jest realizowane z WPF? „Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie została zobowiązana jako potencjalny realizator tego projektu do wyrażenia opinii w tym temacie. Spółka PIM szacuje koszty na poziomie ok 8 - 10 mln dla odcinka - od zachodniego wylotu jez. Rusałka pod trasą Niestachowską aż do Parku Sołackiego na całej długości. Biorąc pod uwagę fakt, iż do tego przedsięwzięcia trzeba podejść kompleksowo, w opinii Spółki należy brać pod uwagę odtworzenie całego przebiegu Bogdanki a nie fragmentami. Dzielenie na etapy realizacji wydaje się być niezasadne i nieekonomiczne” – na jakiej podstawie PiM określił tą kwotę? W opinii ekspertów ta kwota jest zdecydowanie za wysoka. W mojej opinii budowa niezbędnego dla funkcjonowania hali lekkoatletycznej zbiornika retencyjnego – sztucznego. A potem odkopanie Bogdanki jest właśnie świetnym przykładem zachowania nieekonomicznego. „Załączony do wniosku PBO opis wydaje się w ocenie Spółki znacznie zaniżony, oraz nie pokazuje całego zakresu realizacji prac. W rekomendacji nie odniesiono się do kosztów projektu, gdyż mogą być one w przypadku tak złożonego projektu określone i doprecyzowane po wykonaniu koncepcji i projektu techniczno - budowlanego wraz z kosztorysem.” – na jakiej podstawie PiM to stwierdził? I dlaczego nie zostały przedstawione mi żadne nawet minimalne koncepcje. „Jednocześnie, należy zaznaczyć, że mimo negatywnej rekomendacji projektu, zadanie będzie realizowane w ramach konkretnych zapisów i zabezpieczeń finansowych w Budżecie Miasta.” – proszę o wykaz zadań, które mają pewne źródła finansowania. Podsumowując w uzasadnieniu nie znajduje się kalkulacji finansowych. Można znaleźć tylko szacunki kwoty – „na oko”. Urząd Miasta Poznania nie odniósł się do przedstawionych kosztorysów. Odrzucanie wniosku ze względu na realizację koncepcji w ciągu najbliższych 2 lat nie jest realizacją zadania, ale tylko wstępną kalkulacją finansową, która została przedstawiona w projekcie. Kosztorysy przedstawione w projekcie zostały wykonane przez profesjonalne firmy. Natomiast Poznańskie Inwestycje Miejskie nie przedstawiły żadnego podważającego dokumentacje przedstawioną we wniosku. Na podstawie przytoczonych argumentów wnoszę o zmianę opinii na pozytywną.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Obecnie w Budżecie Miasta Poznania i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania ZDM/P/007 „Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności” zapisane jest zadanie polegające na wykonaniu koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanka w zakresie zagospodarowania wód z finansowaniem: w 2017 roku 100.000 złotych i w 2018 roku 300.000 złotych. Powyższe prace pozwolą określić zakres oraz harmonogram prac regulacji cieku i będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich uważa, że przystąpienie do realizacji projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych. Ponadto należy nadmienić, że 26 maja br. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego, na którym omówiono rekomendacje dotyczące nowych projektów inwestycyjnych. W wyniku dyskusji i ustaleń Komitetu za bezwzględnie priorytetowe, jednak bez rekomendacji przekazania do realizacji Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie uznano m.in. zadanie „Przebudowa cieku Bogdanka”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w założonych kwotach odpowiednio na lata: 1.000.000 zł. - 20.000.000 zł. - 44.000.000 zł. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie została zobowiązana jako potencjalny realizator tego projektu do wyrażenia opinii w tym temacie. Spółka PIM szacuje koszty na poziomie ok 8 - 10 mln dla odcinka - od zachodniego wylotu jez. Rusałka pod trasą Niestachowską aż do Parku Sołackiego na całej długości. Biorąc pod uwagę fakt, iż do tego przedsięwzięcia trzeba podejść kompleksowo, w opinii Spółki należy brać pod uwagę odtworzenie całego przebiegu Bogdanki a nie fragmentami. Dzielenie na etapy realizacji wydaje się być niezasadne i nieekonomiczne. Załączony do wniosku PBO opis wydaje się w ocenie Spółki znacznie zaniżony, oraz nie pokazuje całego zakresu realizacji prac. W rekomendacji nie odniesiono się do kosztów projektu, gdyż mogą być one w przypadku tak złożonego projektu określone i doprecyzowane po wykonaniu koncepcji i projektu techniczno - budowlanego wraz z kosztorysem.Jednocześnie, należy zaznaczyć, że mimo negatywnej rekomendacji projektu, zadanie będzie realizowane w ramach konkretnych zapisów i zabezpieczeń finansowych w Budżecie Miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras - POSiR.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 860 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 38 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.