Przesunięcie przystanku tramwajowego Pusta kierunek Miłostowo


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Przesunięcie przystanku tramwajowego Pusta kierunek Miłostowo
Skrócony opis projektu
Przedmiotowy przystanek będzie przesunięty o wspólną platformę tramwajowo-autobusową.
Opis projektu

Przystanek zostanie przesunięty o 200 metrów w kierunku skrzyżowania ulic Warszawska, Mogileńska. Przesunięciu ulegnie tylko jedna część (strona) przystanku. Przystanek w kierunku centrum pozostaje na dawnym miejscu. Projekt obejmuje tylko budowę nowej platformy. Dojście do przystanku, sygnalizacja świetlna są już wykonane.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Warszawska i Pusta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy okolicznych osiedli, pracownicy okolicznych zakładów, pensjonariusze Zakładu Rehabilitacji.

Uzasadnienie dla realizacji projektu
 1. Skrócenie dojścia z przystanku do domów i miejsc pracy.
 2. Bezpośrednia przesiadka tramwaj-auobus.
 3. Poprawa stanu infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Platforma przystankowa 200 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Janusz Majewski

Adres email

janusz.majewski@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 26.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W imieniu mieszkańców osiedla Malta proszę o pomoc w tak na pozór prostej sprawie, która nie wymaga dużego nakładu kosztów a ułatwiłaby życie 3000 osób. Od ponad 10 lat piszemy pisma do władz miasta, poprzedniego prezydenta, ZTM, z prośbą o przesunięcie przystanku. W tym roku dostrzegliśmy szansę w budżecie obywatelskim i złożyliśmy odpowiedni wniosek. Został on negatywnie zaopiniowany przez ZTM, który uznał, że „obecna lokalizacja przystanków pozwala uzyskać optymalne odległości od wszystkich głównych generatorów ruchu znajdujących się w pobliżu (Urząd Skarbowy, Instytut Pojazdów Szynowych, osiedla mieszkaniowe wzdłuż ul. Mogileńskiej)”. Argumenty podane przez ZTM zaprzeczają idei budżetu obywatelskiego, którego istotą jest decydowanie o wykorzystaniu części miejskiego przez mieszkańców, a nie instytucje. Opinia ZTM nie powinna dotyczyć tego, co jest wygodne dla mieszkańców, bo oni sami to najlepiej wiedzą. Gdyby dla mieszkańców osiedli przy Mogileńskiej odległość była optymalna, nie walczyliby o przybliżenie przystanku przez 10 lat. Nawet gdyby uwzględnić argumenty podane przez ZTM, to odległości od Urzędu Skarbowego i Instytutu Pojazdów Szynowych do aktualnego przystanku wynoszą 200-250 metrów, a mieszkańców osiedli od 600-850m. Wnioskujemy tylko o przybliżenie jednej części przystanku, w stronę Miłostowa, zatem koszt tej inwestycji powinien być znacznie niższy niż wskazany przez urzędników podczas wypełniania wniosku, bo w tym miejscu jest już zbudowana infrastruktura (światła, przejście przez tory, dojścia). Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa oraz skróci drogę do osiedla z zakupami i wózkami dziecięcymi. Ponadto można rozważyć powiązanie naszego wniosku ze zgłoszeniem 30 (nowoczesne przysanki tramwajowe), żeby nie dublować kosztów. Z poważaniem Janusz Majewski
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Przystanki Pusta w obecnej lokalizacji pozwalają uzyskać optymalne odległości od głównych generatorów ruchu (Urząd Skarbowy, Instytut Pojazdów Szynowych, osiedla mieszkaniowe wzdłuż ul. Mogileńskiej). Jednocześnie od strony ul. Mogileńskiej zapewnione jest wygodne i bezpieczne dojście do przystanków.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.