Małpi Gaj w Nadolniku


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Małpi Gaj w Nadolniku
Skrócony opis projektu
Bezobsługowy park linowy z siatkami asekuracyjnymi dla dzieci od 3 lat.
Opis projektu

Założeniem projektu jest propagowanie spędzania aktywnie wolnego czasu przez dzieci. Stworzenie bezobsługowego parku linowego z siatkami asekuracyjnymi pozwoliłoby nawet 3 letniemu dziecku wdrapać się na drzewo, pokonać przeszkody i odpocząć w domu na drzewie. Dzieci pokonywały by przeszkody rozwieszone pomiędzy drzewami, a w razie niepowodzenia bezpiecznie wpadałyby na siatkę asekuracyjną, tak, aby dalej po siatce dojść do domu na drzewie. Ostatni domek zakończony byłby zjeżdżalnią z gładkim lądowaniem dla maluszków, a dla starszaków tyrolką. Lokalizacja w odnowionym niedawno parku im. ks. Tadeusza Kirschke pozwoli na korzystanie z obiektu nie tylko dzieciom z okolicy, ale dzięki temu, że park połączony jest z wartostradą otwarty jest na wszystkich korzystających z poznańskich ścieżek rowerowych. Dodatkowo położenie na zalesionym terenie jest atrakcyjne w upalne lato, gdzie wszyscy szukają odrobiny cienia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Nadolnik, ul. Hlonda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bezpośrednie sąsiedztwo wartostrady
Potencjalni odbiorcy projektu

Dzieci od lat 3 do 14.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Region Nadolnika jest aktualnie bardzo rozbudowywany, wprowadziło się tutaj w przeciągu ostatnich 5 lat ponad 1200 mieszkańców w tym bardzo dużo rodzin z dziećmi bądź ludzi chcących założyć rodziny. Park im. ks. Tadeusza Kirschke w przeciągu ostatnich 5 lat bardzo zmienił swój wygląd, został założony tu plac zabaw, jednak plac położony jest tak, że latem nie ma żadnego cienia – jest piękny, ale w upalne dni opuszczony. Stąd pomysł na założenie parku linowego – pośród drzew i zieleni. Obecnie na obszarze zalesionym nie ma żadnych ścieżek ani ławek, co też uniemożliwia odpoczynek w sezonie letnim czy zabawę dzieci pośród drzew. Stwórzmy dzieciom miejsce z atrakcjami na lato, już dosyć siedzenia w domu przed południem. Propagujmy aktywność fizyczną od najmłodszych lat.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Bezobsługowy park linowy z siatkami asekuracyjnymi (składający się z od 8 do 10 przeszkód rozwieszonych pomiędzy drzewami, zakończony zjeżdżalnią oraz tyrolką) 200 000
Infrastruktura: ławki 3 szt. 3 600
Infrastruktura: 2 śmietniki 1 000
Infrastruktura: wykonanie ścieżek - bruk drewniany 10 000
Infrastruktura: zejście do parku ze skarpy do parku linowego - nasyp 10 000
Infrastruktura: kamera wraz ze słupami - 2 szt. 12 000
SUMA: 236 600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Mapa Mapa.png
Zdjęcie lokalizacji Zdj_cie lokalizacji.jpg
Tak moze wyglądać nasz Park Linowy Park linowy z siatkami.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Agnieszka Bieleń

Adres email

agnieszka.bielen@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 29.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Park został zaprojektowany na podstawie konsultacji społecznych i częściowo za pieniądze Rady Osiedla projekt ten został zrealizowany. Zakończono prace i nie ma możliwości dalszych działań w celu wprowadzenia dodatkowych elementów. Poza tym przedmiotowy teren jest terenem podmokłym, a drzewa w tym miejscu nie są stabilne, co stanowi przeciwskazanie do umieszczenia w tym miejscu małpiego gaju.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 236 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 236 600 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.