Przebudowa Rumiankowej od 29 do Naramowickiej.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przebudowa Rumiankowej od 29 do Naramowickiej.
Skrócony opis projektu
Przebudowa odcinka ulicy Rumiankowej od 29 do Naramowickiej - pieszojezdnia z powierzchniowym odprowadzeniem wody.
Opis projektu

Projekt dotyczy budowy pieszojezdni o szerokości 5 metrów z powierzchniowym odprowadzeniem wody w/g dokumentacji (projektu wykonawczego), którą posiada ZDM. Utwardzenie odcinka ulicy Rumiankowej od zabytkowej alei kasztanowej do ulicy Naramowickiej (około 500 mb. - etap I) jest niezbędne ze względu na wzrastające natężenie ruchu ulicznego. Ulicą Rumiankową dojeżdżają mieszkańcy z kierunku Radojewa (np. z okolic ulicy Dziurawcowej i Lubczykowej, osiedla pomiędzy ulicami Łopianową a Jaśkowiaka, osiedla przy ulicy Amikowej a także Radojewa) do ulicy Umultowskiej, kościoła parafialnego (przy ul. Mleczowej) a niebawem będą dojeżdżać do nowo budowanego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego na Umultowie. Ulica Rumiankowa od strony zachodniej stanowi również dojazd do ulicy Umultowskiej i Naramowickiej dla mieszkańców nowo budowanych osiedli z ulic: Huby Moraskie, Szklarniowej i Hodowlanej oraz Lewandowskiego. Obecnie tworzące się dziury i pył pofrezowy utrudniają życie mieszkańcom ulicy Rumiankowej, a przejeżdżające pojazdy narażone są na liczne uszkodzenia. W szczególnie trudnej sytuacji są piesi i osoby niepełnosprawne, którym trudno poruszać się po tej drodze by dojść do komunikacji miejskiej znajdującej się przy ulicy Naramowickiej i Dzięgielowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Rumiankowa od nr 29 do ul. Naramowickiej - 500 mb.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb Umultowo 56 ark.05, dz.118/4, 240/3, 246/1, 247/1, ark.07, dz.240/1 ark.08, dz.240/2
Potencjalni odbiorcy projektu

Potencjalnymi odbiorcami przebudowy ul. Rumiankowej są mieszkańcy ul. Rumiankowej, Słonecznikowej i części Laurowej a także mieszkańcy północnego Poznania przemieszczających się w kierunku szkoły i kościoła parafialnego oraz z okolic ul. Szklarniowej do ul. Naramowickiej. Mieszkańcy Poznania i studenci UAM korzystający z drogi w celach rekreacyjno-sportowych i turystycznych (spacerowicze, biegacze, rowerzyści).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Rumiankowa jest jedną z ważniejszych ulic komunikacyjnych Umultowa. Ulica ta łączy ulicę Naramowicką z ulicą Huby Moraskie a dalej poprzez ulicę Szklarniową z ulicą Morasko. Z ulicy Rumiankowej przez ulicę Lewandowskiego można dojechać do ulicy Jaśkowiaka na Morasku. Kolejne połączenie drogowe to przejazd z północnego Poznania (z kierunku Radojewa), który prowadzi przez ulicę Rumiankową do kościoła parafialnego i budującego się Zespołu Przedszkolno-Szkolnego na Umultowie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kosztorys inwestorski dla zadania przebudowy ulicy Rumiankowej na odcinku od km 0+300,70 do km 0+800,85 wynosi 1 357 898,73 zł brutto. 1 357 898
SUMA: 1 357 898
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Edmund Śniadek

Adres email

edsniad@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 6.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Ulica Rumiankowa jest znaczącą dla Umultowa, łaczy ul. Naramowicką z ul. Morasko poprzez ul. Huby Moraskie czy też ul. Szklarniową, bądź wcześniej z osiedlem Morasko przez ul. Lewandowskiego. Dodatkowo jest drogą dojazdową do kościoła parafialnego przy ul. Mleczowej, a niebawem będzie drogą dojazdową do szkoły (która jest w budowie przy ul. Umultowskiej) dla mieszkańców północnego Poznania. Pragnę zaznaczyć, że w ul. Rumiankowej od nr. 29 do ul. Laurowej istnieje od kilku lat kanalizacja sanitarna. Budowa pieszojezdni o szerokości 5 m z powierzchniowym odprowadzeniem wody przy szerokości pasa drogowego około 16 m w pobliżu ul. Naramowickiej, moim skromnym zdaniem, nie utrudni budowy brakującej kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej. Kolektor w ul. Naramowickiej jest wybudowany od strony miasta do ul. Dziegielowej. Dalsza jego budowa w kierunku północnym jest przewidziana do ul. Widłakowej, a kiedy będzie budowa do ul. Rumiankowej jeszcze nie wiadomo. Należy pamiętać, że Umultowo jest osiedlem, które zostało zapomniane przez władze miasta. Na terenie osiedla jest większość ulic gruntowych, brakuje na wielu oświetlenia ulicznego, są obszary, gdzie brakuje sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, nie wspominając o kanalizacji deszczowej, która jest tylko przy dawnej ul. Dzięgielowej (obecnie przy ulicach: Dzięgielowej i Krygowskiego). Wybudowanie pieszojezdni w ul. Rumiankowej przyczyni się do polepszenia życia mieszkańcom tej ulicy i ulic sąsiednich, a także licznym turystom (pieszym, rowerowym) całego Poznania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W związku z planowanymi pracami związanymi z przebudową kolektora przez AQUANET S.A. realizacja zadania jest niemożliwa do wykonania w ramach PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 357 898 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 357 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.