Kontrola dymu z kominów Dronem


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kontrola dymu z kominów Dronem
Skrócony opis projektu
Kontrola dymu z kominów i kontrola jakości spalanego opału dzięki technologii AIRDron.
Opis projektu

Kontrola jakości opału spalanego w Poznaniu staje się coraz bardziej konieczna. W dzielnicach Poznania, gdzie dominują kamienice ogrzewane piecami kaflowymi, problem SMOGu stał się poważny. Niestety nikt nie potrafi określić jak złym powietrzem oddychamy w miesiącach zimowych Stacje kontroli powietrza nie dają miarodajnych wskaźników. Ani stacja na Polance, położona między nowymi blokami, ani ta na Ogrodach położona wśród zieleni nie jest w stanie określić jak złe powietrze jest na Łazarzu, Jeżycach, Wildzie, Śródce czy w Centrum Poznania. Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach. Straż miejska i EKO Patrol nie mają narzędzi do kontrolowania mieszkań poprzez szczegółową weryfikację składu dymu wydobywającego się z komina.

Odpowiedzią na ten problem jest DRON - AIRDRON wyposażony w specjalną głowicę pomiarową wykrywająca niebezpieczne związki chemiczne charakterystyczne dla spalania substancji niedozwolonych. Dzięki temu umożliwia on zbieranie informacji o gospodarstwach używających materiałów zabronionych w celach grzewczych.

Na podstawie precyzyjnego odczytu można zweryfikować czy w danym kominie spalane są odpady i inne niedopuszczalne substancje, co dałoby Straży Miejskiej podstawę do weryfikacji opału w mieszkaniach korzystających z danego komina. Taka weryfikacja i nałożone odpowiednie kary dałaby wymierny skutek i byłaby wyraźnym sygnałem że palenie odpadami jest nielegalne.

Projekt polega na wykupieniu kompleksowej usługi monitoringu zanieczyszczonego powietrza wraz z usługą operatorską, pobraniem danych, uzyskaniem wszelkich potrzebnych pozwoleń do wykonania specjalistycznych lotów Dronem.

Na rynku polskim jest kilka firm świadczących tego typu usługi i kilka miast w Polsce już z nich korzysta. Schemat działania przykładowego przelotu 1. Operatorzy (uprawnieni Piloci) rozstawiają i uruchamiają system AIRDron 2. Operatorzy dokonują lotu, na wskazanym obszarze. Wyniki pomiarów są przekazywane w czasie rzeczywistym i zapisane w aplikacji u operatorów. Ponadto nagrywany jest film z lotu. 3. Po zakończeniu pilotażu, operatorzy przekazują plik PDF z wynikami pomiarów, wraz z nagranym filmem z lotu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Łazarz, Jeżyce, Wilda, Śródka, Centrum, Górczyn, Główna, Świerczewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie miejsca w Poznaniu narażone na problem SMOGU i spalania śmieci.
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy całego miasta, w szczególności mieszkańcy starych dzielnic z zabudową kamieniczną. Dzieci narażone na choroby układu oddechowego i nowotwory wywoływane przez trujące wyziewy z kominów i niekontrolowane spalanie odpadów i płyt meblowych.

NOTATKA GP 26.07.2017 r. dokonano zmian w projekcie m.in. w kosztorysie w uzgodnieniu z Wnioskodawcą

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkając na Łazarzu od wielu lat obserwuję jak część mieszkańców zamiast węgla gromadzi płyty meblowe w swoich piwnicach. Dzięki temu mają opał za pół darmo. Niestety konsekwencją tego jest trujący dym, którym oddychamy zimą. Poza sezonem grzewczym niektórzy mieszkańcy w celu podgrzewania wody również palą substancjami zabronionymi. Niektórzy palą śmieci choćby po to żeby nie musieć ich wynosić z domu bo tak wygodniej.

Dym w którym są toksyczne związki jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci. Przyczynia się do wzrostu zachorowań na raka i choróby układu oddechowego. Dbanie o jakość powietrza, zwłaszcza w miastach, jest obecnie ze względów zdrowotnych koniecznością. Największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale właśnie gospodarstwa domowe.

Spaliny przedostają się do środowiska ze źródeł często trudno dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych. Dlatego projekt który zakłada wykupienie usługi badania dymu z kominów jest nowoczesnym rozwiązaniem, także prewencyjnym. Świadomość że jest narzędzie kontroli dymu sprawiłoby że wiele osób zastanowi

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Umowa na rok z firmą świadczącą kompleksowe usługi monitoringu zanieczyszczonego powietrza wraz z usługą operatorską, pobraniem danych, uzyskaniem wszelkich potrzebnych pozwoleń do wykonania specjalistycznych lotów Dronem. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
AIRDron AIRdron.jpg
SMOG1 SMOG pozna_.jpg
SMOG 2 dym.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Adamczyk

Adres email

marek.adamczyk77@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Badania powietrza prowadzone są – w zależności od potrzeby oceny emisji lub imisji, poprzez: - pomiary emisyjne określające wielkość ładunku wprowadzanego do środowiska wykonywane za pomocą aparatury kontrolno – pomiarowej przez użytkownika instalacji (przedsiębiorca, stacja kontroli pojazdów itp.) oraz kontrolnie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ); - pomiary imisyjne określające rzeczywistą jakość powietrza poprzez wielkość ładunku znajdującego się w powietrzu, wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) (art. 88 Poś). Ocena stanu jakości powietrza wykonywana jest przez WIOŚ, a nadzorowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie wyników imisyjnych stacji pomiarowych, które dla Poznania są w pełni zgodne z przepisami i standardami międzynarodowymi. W Poznaniu system monitorowania winien obejmować 3 punkty pomiarowe, a obecnie funkcjonują 4 stacje pomiarowe, przy czym na stacji zlokalizowanej przy ul. Polanka monitorowany jest pył PM 10 oraz PM 2,5 metodą automatyczną oraz pył PM 2,5 metodą manualną, w związku z tym punkt ten liczony jest jako 2 oddzielne stanowiska pomiarowe. Oznacza to, że zgodnie ze sztuką w Poznaniu ilość stacji jest wystarczająca do oceny jakości powietrza. Odnosząc się do Pana wniosku dot. pomiarów przy wykorzystaniu drona w celu identyfikacji spalania substancji niedozwolonych wyjaśniamy: Według rozpoznania dokonanego przez Wydział Ochrony Środowiska oraz na podstawie doświadczeń innych samorządów np. Krakowa, obecnie brak jest na rynku mierników (detektorów), które jednoznacznie wykrywałyby związki chemiczne charakterystyczne dla spalania odpadów, a niepowstające przy spalaniu dozwolonych paliw (węgla czy drewna) i mogłyby być wykorzystane przy zastosowaniu urządzenia mobilnego np. drona. Wskazane przez Pana, we wcześniejszej korespondencji, miasta Gdańsk i Bydgoszcz nie realizują podobnych przedsięwzięć. Należy podkreślić, że związki chemiczne charakterystyczne wyłącznie dla spalania odpadów nie zostały określone w żadnej normie prawnej, zarówno co do ich rodzaju jak i stężeń. Nie ma również przepisów określających standardy emisyjne dla małych kotłów grzewczych. Normy dopuszczalnej emisji (standardy emisyjne), dla takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu i pył zawieszony określone zostały dla dużych źródeł spalania paliw o mocy większej niż 1 MW. Ww. związki jak i szereg innych substancji np. dwutlenek i tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(alfa)piren, a także pyły, mogą powstawać zarówno przy spalaniu paliw stałych (węgla, drewna) jak i odpadów. Grupa związków chemicznych, które mogłyby być potencjalnie wytypowane jako wskaźnikowe dla spalania odpadów wymagałaby zastosowania bardzo zaawansowanych technik pomiarowych czyli – mając na uwadze dzisiejsze technologie - niemożliwych do zastosowania w takim urządzeniu jak czujnik podpięty do np. drona. Ponadto, aby czujnik powieszony do drona został uznany za równoważny do metodyki referencyjnej musi przejść badania równoważności i uzyskać certyfikat to potwierdzający. Z informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że obecnie na rynku nie ma żadnego czujnika, który uzyskał wymagany certyfikat. Niezależnie od powyższego Wydział uzyskał informacje od firmy SOFTBlue S.A. w sprawie badań przy pomocy drona. Z informacji tych wynika, że wykonany pomiar nie może być podstawą do ukarania właściciela za palenie niedozwolonych odpadów.
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Szczepanowski, Grażyna Ratajska, Agnieszka Wójcik, Katarzyna Gajda
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.