Zielona poczekalnia- przydworcowy skwer odbioru nadmiaru


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zielona poczekalnia- przydworcowy skwer odbioru nadmiaru
Skrócony opis projektu
Nowa, zielona przestrzeń przy dworcu, gdzie możesz oddać potrzebującym nadmiar jedzenia, ubrań czy przedmiotów
Opis projektu

Chcemy zagospodarować nieużytek miejski przy dworcu. Zamienić go w zielone miejsce, w którym można odpocząć lub pomóc potrzebującym.

Przy ulicy Głogowskiej, wzdłuż wjazdu na trasę PST, obok terenów dworca leży podłużna i wąska działka, która zarasta dziką zielenią. Teren jest śmietnikiem i nielegalną toaletą dla ludzi i psów. W około nie ma zabudowań, przestrzeń nie ma sąsiadów. Leży w ważnym punkcie na mapie miasta.

Chcemy zamienić ją w zieloną poczekalnię, z ławkami, dostępem do wody (poidełkiem), zacienieniem i oświetleniem. Odgrodzić ją od jezdni niską zielenią i stworzyć mały azyl pomiędzy dworcem, a gęsto zabudowanymi terenami Łazarza. Dawne tory do MTP można zamienić na chodnik wzdłuż działki. Wszystko widoczne z ulicy Głogowskiej i pod kontrolą przechodniów.

Za terenem odpoczynku chcemy postawić miejskie meble, które służą dzieleniu się nadmiarem: - szafę na niepotrzebne ubrania i przedmioty (givebox), - regał na książki, - lodówkę na jedzenie, które może się zmarnować, - skrzynki na większe produkty, których ktoś może potrzebować. Jeden punkt, o którym każdy w mieście będzie widział i zawsze będzie mógł do niego przyjechać.

Dalej chcemy postawić na nieużywanych torach dwa wagony z rampą dla niepełnosprawnych, w których z podarowanego jedzenia organizacje pomocowe przygotują posiłki dla potrzebujących lub udzielą potrzebnego wsparcia medycznego. Mogą to robić wybrane organizacje lub operator wybrany w konkursie. Takich organizacji w Poznaniu jest kilkanaście.

Tyły wagonów, widoczne z trasy PST mogą służyć jako nośnik dla kampanii społecznych.

Dla komfortu jedzenia proponujemy wysokie, zadaszone stoły, przy których można przystanąć, ale nie usiąść i przesiadywać. Długie, dla wspólnego spożywania i mniejsze, w formie kolorowych grzybów, które ożywią okolicę.

Znajdzie się też miejsce na przenośne toalety, do których będzie łatwy dojazd.

Działka jest spora, może znaleźć się też miejsce dla ogrodu społecznego, łąki kwietnej czy wybiegu dla psów. Z czasem chodnik można połączyć z deptakiem, który przedłuży ulicę Małeckiego z Zachodnią.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon ulic Głogowska, Zachodnia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań, działki o numerach ewidencyjnych 16 i 17 obręb Łazarz, arkusz 10
Potencjalni odbiorcy projektu

Naszym założeniem jest, aby przestrzeń nie wykluczała.

Odbiorcami przestrzeni będą: - pasażerowie dworca PKP (turyści i mieszkańcy) - goście targowi - studenci WSUS i SOF - mieszkańcy Łazarza - mieszkańcy Poznania, którzy chcą się podzielić - organizacje pomocowe i aktywiści - osoby potrzebujące i wykluczone społecznie - właściciele psów

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Działka jest nieużytkiem o nieregularnym i trudnym do zagospodarowania kształcie. Leży w ważnym dla Poznania miejscu, blisko terenów dworca, MTP i trasy PST. Dziś nie jest wizytówką miasta. Chcemy ją zagospodarować i nadać jej nowe funkcje.

Zielona poczekalnia, to azyl wśród mocno zurbanizowanej przestrzeni przy ruchliwej ul. Głogowskiej, PST, MTP i dworca.

Punkt dzielenia się, wydawania posiłków oraz pomocy medycznej, to odpowiedź na trend oddawania nadmiaru potrzebującym. W Poznaniu sprawdziły się giveboxy i regały miejskie. Forma wagonu nawiązuje do przestrzeni i jest jego przedłużeniem. Zamykana jest też atrakcyjna dla organizacji pomocowych.

Nowy dworzec nie pełni żadnych funkcji społecznych. A to w jego okolicach skupiają się potrzebujący. Wcześniej Fundacja Barka wydawała posiłki na działce po stronie Wildy, ale na wniosek RO teren stał się skwerem. Problem i potrzeby nie zniknęły.

Trawnik używany jest jako toaleta i wybieg dla psów, ale w nielegalny i niekontrolowany sposób. Chcemy te funkcje utrzymać i zorganizowąć.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa chodnika i placyku - 600m2; uzupełnienie i zagospodarowanie trawnika - 400 m2; 150 000
ławki - 7 szt.; oświetlenie - 14-16 lamp; kosze na śmieci - 8 szt.; 100 000
krzewy do izolacji od ul. Głogowskiej, trasy PST, wzdłuż chodnika i strefowania przestrzeni - 50 szt.; nowe drzewa - 5 szt.; 22 000
poidełko x2; regał książkowy; lodówka z zabezpieczeniem; szafa do współdzielenia; skrzynie do współdzielenia; toalety przenośne x2; 60 000
zakup, transport, przystosowanie wagonu z rampą dla osób niepełnosprawnych x2; 350 000
długie, zadaszone stoły z miejscami do stania x4; okrągłe, zadaszone stoliki w formie kolorowych grzybów x3; 100 000
SUMA: 782 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Propozycja zagospodarowania przestrzeni WAGONIK_PLAN_03.pdf
Wizualizacja zmian wiz.jpg
Badania i inspiracje punkt odbioru nadmiaru - badania i inspiracje.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Artur Brzyski

Adres email

artur@brzyski.consulting

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie Miasta Poznania, a jednostką właściwą do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 13.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, objęte projektem nieruchomości przeznaczone będą pod drogę publiczną. W związku z faktem, że Zarząd Dróg Miejskich wskazał te działki jako zapewniające skomunikowanie działki prywatnej, na której ma powstać 7-kondygnacyjny budynek, a WUiA zapisał to w ostatecznej decyzji wydanej inwestorowi, przedmiotowy projekt ze względu a jego nietrwałość nie może zostać zrealizowany.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 782 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 850 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.