Odnowa – nowoczesne miejsce aktywności seniorów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Odnowa – nowoczesne miejsce aktywności seniorów
Skrócony opis projektu
Miejsce dla którego współczesny senior ma powód by wstać z kanapy i działać.
Opis projektu

Proponujemy powołanie do życia miejsca spotkań i rozwoju osób w wieku dojrzałym, dostosowanego do potrzeb nowej generacji seniorów. „Odnowa” powinna zapewnić seniorom możliwość aktywnego życia na emeryturze, realizowania swoich pasji oraz stworzyć możliwości do dzielenia się swoimi kompetencjami.
Powinna spełniać funkcje: kawiarni, otwartej dla wszystkich nie zobowiązującej do udziału w czymkolwiek, gdzie można porozmawiać przy niedrogiej kawie i smacznym cieście lub przeczytać prasę . Kawiarnia może także stanowić bazę dla warsztatów kulinarnych, których najlepsze produkty mogą wejść do menu, poszerzając ofertę o śniadania czy lunchowe zupy i sałaty. Zaplecze gastronomiczne powinno być prowadzone przez wyłonionych w konkursie kulinarnie kreatywnych ludzi czy spółdzielnie socjalnie, dające zatrudnienie bezrobotnym , stojącym na skraju senioralnego wieku; biblioteki, z darmowym dostępem do Internetu, gazet i tygodników, (tu cała gama aktywności seniorów inspirowana pisaniem i czytaniem z seniorami w roli odbiorców i twórców tych warsztatów); miejsca inicjatyw społecznych, gdzie ludzie w wieku dojrzałym mogliby realizować swoje propozycje np. spotkania z ciekawymi ludźmi – seniorami, akcje niedzielnego czytania najmłodszym, czy zorganizować, w ramach wolontariatu kompetencyjnego, korepetycje lub w grupach „Mistrz i uczeń” być przewodnikiem i inspirować zdolną młodzież w różnych dziedzinach; miejsca rozwoju wolontariatu seniorów (w tym przede wszystkim wolontariatu kompetencyjnego), gdzie będzie prowadzona baza danych wolontariuszy, ich potencjału oraz będą przyjmowane zgłoszenia firm, instytucji, projektów poszukujących wolontariuszy; w Odnowie powstaną projekty kampanii edukacyjnych i społecznych dotyczących idei wolontariatu, projekty i programy wykorzystujące wolontariat seniorów oraz wspierające wolontariuszy; miejsca realizacji różnorodnych warsztatów z seniorami w roli prowadzących i odbiorców miejsca prób grup śpiewaczych i kameralnych koncertów, czy kameralnych przedstawień teatralnych, monodramów (realizowanych przez seniorów lub zawodowych i zaprzyjaźnionych aktorów); miejsca integrującego organizacje i ludzi służących seniorom, miejsca tworzenia partnerstw projektowych, w praktyce realizujące politykę senioralną samorządu – kontynuacja działalności CIS-um; miejsca wystawienniczego z możliwością prezentacji działalności plastycznej, fotograficznej, kolekcjonerskiej i innej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokal z zasobów miejskich położony w centrum miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokal około 200 – 300 m2, zlokalizowany na parterze, jednopoziomowy (lub z windą), dobrze skomunikowany i blisko przystanku, od frontu z wejściem z poziomu ulicy. Proponujemy, aby przestrzeń była otwarta, z możliwością podzielenie jej na mniejsze strefy mobilnymi meblami i zielenią. Bardzo przydatny byłby teren pod letni ogródek. notatka GP 17.08: konsultacja z ZKZL - zaproponowano lokal z mniejszą powierzchnią
Potencjalni odbiorcy projektu

Seniorzy z miasta Poznania. Młodsi i prężniejsi w charakterze wspóltwórców działań, wydarzeń i projektów. Pozostali jako uczestnicy i bywalcy. Według upodobań i potrzeb.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warunkiem dobrego życia jest aktywność i bycie z ludźmi. W Poznaniu funkcjonuje kilkadziesiąt klubów studenckich, za to brakuje miejsc odpowiadających potrzebom nowoczesnych seniorów. Istniejące kluby seniora to miejsca często z innej epoki, otwarte sporadycznie, bywa, że z nieatrakcyjną ofertą. Nowoczesne kluby powinny powstać także na osiedlach, które mają coraz bardziej starzejącą się populację oraz nieadekwatne, nieliczne i mało przyjazne architektonicznie obszary integracji społecznej. Akcję tworzenia lub modernizacji takich miejsc warto zainicjować, tworząc pierwszy przykład. Tym bardziej, że Poznań został przyjęty do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu.
„Odnowa” umożliwia aktywność osób w wieku dojrzałym, rozumianą zarówno jako pracę na rzecz innych (prowadzenie warsztatów, projektów, spotkań) lub udział w roli uczestnika - odbiorcy rozwijającego swoje zainteresowania. Aby taką aktywność rozwijać, konieczne jest odpowiednio wyposażone miejsce. Działalność „Odnowy” to także okazja do budowania więzi międzypokoleniowej i zagospodarowania zasobów osób odchodzących z życia zawodowego oraz sposób na przeciwdziałanie procesom wykluczania społecznego

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
opracowanie koncepcji architektonicznej, przygotowanie projektu i dokumentacji budowlanej 60 000
modernizacja i remont lokalu 300 m X 2500 zł, remont i dostosowanie otoczenia (barierki, chodnik, ogródek) 900 000
aranżacja wnętrza, wyposażenie w meble, urządzenia kuchenne, sprzęt biurowy oraz inne przedmioty umożliwiające funkcjonowanie ośrodka 160 000
promocja i reklama - strona internetowa, materiały reklamowe, kampania informacyjna 50 000
zakup materiałów dydaktycznych (instrument, gry planszowe, karty i inne) ZAIKS, Internet 50 000
koszty pracy ludzi zaangażowanych w tworzenie koncepcji działalności, etaty pracowników i umów zleceń oraz koszty czynszu, mediów w pierwszym roku działalności. Uwaga! Te koszty można policzyć dopiero po opracowaniu koncepcji organizacyjnej działania takiego ośrodka, podobnie jak roczne koszty utrzymania. 750 000
SUMA: 1 970 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 590 000
Dodatkowe załączniki
Propozycja koncepcji opracowana we wspólpracy z grupą seniorów poznańskich ODnowa (1).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Joanna Ciechanowska-Barnuś

Adres email

ciechanowskabarnusjoanna@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt uzyskał opinię pozytywną pod względem merytorycznym. Niemniej jednak, utrzymanie projektu w kolejnych latach na poziomie 30% wartości zgłoszonego projektu może okazać się niewystarczające aby realizować projekt w takim zakresie. Wydział proponuje dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków przeznaczanych corocznie na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, co z kolei może wiązać się z koniecznością ograniczenia środków dotychczas przeznaczanych na tego typu działalność.
  Zespół Obradował w składzie: Lidia Płatek Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 970 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 970 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.