Aktywni i zdrowi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywni i zdrowi
Skrócony opis projektu
Program prozdrowotny zwiększający aktywność fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym ( nadwaga, otyłość, wady postawy).
Opis projektu

Program skierowany jest dla mieszkańców od 18 roku życia. Termin: 1.03-23.06 (4 miesiące) 4.09-29.12 (4 miesiące). W programie: zajęcia fizyczne np. ( aerobik, zumba, callanetics, zajęcia fitness, trening funkcjonalny itp. ) , wykłady oraz konsultacje uczestnika z dietetykiem, pomiary składu ciała ( przy użyciu analizatora składu ciała) , zajęcia z zakresu profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców. Zajęcia organizowane w Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Podzielone będą na 2 typy zajęć: 1 ) W 5 Domach Kultury w godz. 9:00-14:00 organizowane będą zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców ( zajęcia 1 x w tygodniu 90 min.), prowadzone przez fizjoterapeutę . 2) W 8 Domach Kultury w godz. 16:00-21:00 organizowane będą zajęcia fizyczne w wymiarze 2 x w tygodniu po 90 min. Uczestnicy zostaną przebadani na analizatorze pomiaru składu ciała i konsultowani z kwalifikowanym dietetykiem. Badanie zostanie powtórzone na zakończeniu cyklu 4 miesięcznego . Ilość uczestników: Zajęcia fitness ( 8 placówek) po 40 uczestników = 320 osób Zajęcia profilaktyki bólu pleców ( 5 placówek) po 15 osób = 75 osób


NOTATKA GP 02.08.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z wydziałem opiniującym projekt doprecyzował jego opis - szczegóły zostały opisane w załaczniku do projeku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha,Tysiąclecia,Polan, Stare Żegrze, Orła Białego,Rusa,Jagiellońskie,Powstań Narodowych,Oświec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzieni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu(lub inna lokalizacja zależna od wyboru realizatora projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami)
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Rataj, którzy ukończyli 18 rok życia.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to pierwszy prawidłowo rozbudowany program prozdrowotny służący mieszkańcom. Zajęcia typu fitness połączone z konsultacjami dietetyka oraz zajęcia fizjoterapeutyczne dla osób z problemami bólowymi kręgosłupa w tak rozbudowanej formie prawdopodobnie są jedynym programem prozdrowotnym, za który mieszkańcy miasta Poznania nie muszą płacić. Wiedza i umiejętności, jakie pozyskają uczestnicy programu zapewne korzystnie wpłynie na dalsze życie.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie instruktora fitness ( 120zł. brutto/90min zajęcia) Trening 2 x w tygodniu (90min) x 8 placówek x 8 miesięcy = 512 treningów 512 treningów x 120 zł. instruktor 61 440
Wynagrodzenie fizjoterapeuty ( 150zł.brutto/90 min zajęcia) Trening 1 x w tygodniu (90min) x x 5 placówek x 8 miesięcy = 160 treningów 160 treningów x 150 zł. instruktor 24 000
Konsultacje dietetyka ( 150zł. 75min) 3 godz. miesięcznie x 8 placówek x 8 miesięcy = 192 konsultacje 192 konsultacje x 150 zł. 28 800
Wynajem sali w Domach Kultury Treningi fitness - 512 treningów ( 90 min) Zajęcia profil. ból. pleców - 160- treningów (90min) Konsultacje dietetyczne - 192 kons.(75min) 864 wynajmy sali x 120 zł. brutto wynajem 103 680
Zakup sprzętu: Waga diagnostyczne do pomiaru składu ciała - 1300zł. brutto 320 szt. gum ćwiczebnych x 30 zł. brutto= 9600zł. 10 900
Nadzór nad projektem: Opracowanie i druk dokumentacji ( plakaty, regulaminy, karty ćwiczeń) - ok, 2000 plakatów + ok. 400 kompletów dok. Marketing ( ogłoszenia w prasie, lokalnej TV) Fizyczne nadzór projektu 160 dni x 100 zł. brutto/dziennie = 16000 zł. brutto 16 000
SUMA: 244 820
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych REKOMENDACJA -Aktywnie i Zdrowo.pdf
doprecyzowanie projektu aktywni i zdrowi.doc
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Damian Kozłowski

Adres email

damian_kozlowski@wp.pl

Telefon

695 151 659

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji ze względu na szeroki zakres działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia dla dość licznej i różnorodnej grupy odbiorców.
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Kobryń Urszula Piaszczyńska Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 244 820 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 244 820 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Anholcer, Artur Antczak, Aleksandra Besz, Maciej Cegła, Wojciech Chudy, Marzena Cieloszyk, Grzegorz Cwojdziński, Maria Dziamska, Przemysław Karlikowski, Ryszard Musielak, Małgorzata Nowak-Karlińska, Maciej Szymański, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak Jan Nowaczyński Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Ossowski, Łukasz Kapustka, Maria Chomicz, Dominik Łagowski, Lesław Rachwał, Małgorzata Dolata, Iwona Dolata, Teresa Mnich, Izabela Konieczna
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.