Cyfrowy Poznań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Cyfrowy Poznań
Skrócony opis projektu
Promocja i aktywizacja przedsiębiorczości a szczególnie jego centrum przez pakiet aplikacji mobilnych.
Opis projektu

Promocja Poznania poprzez: - aplikację rzeczywistości rozszerzonej - trasy turystyczne, historyczne, Centrum Poznania itp. - aplikację i urządzenia monitoringu ruchu w poszczególnych strefach (beacon valley); - wspieranie firm i przedsiębiorczości w Centrum miasta poprzez aplikację lojalnościową. Całość połączona ze sobą, wykorzystując urządzenia mobilne pozwoli nie tylko generować ruch w wyznaczonych strefach ale także kontrolować efekty tych działań i korygować je.


NOTATKA GP 09.08.2017 r.: na prośbę Wnioskodawcy dołączono załącznik doprecyzowujący projekt

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Św. Marcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centrum Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy Poznania oraz turyści.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nowoczesne technologie w połączeniu z coraz szerszym stosowaniem urządzeń mobilnych - otwiera nowe możliwości. Jednocześnie ich wykorzystanie nie generuje wysokich kosztów w stosunku do efektów. Dzięki połączeniu wzajemnie uzupełniających się aplikacji uzyskujemy możliwość zwiększenia atrakcyjności określonych obszarów - szczególnie Centrum.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały informacyjne 50 000
Szkolenia koordynatorów 50 000
Sprzęt, oprogramowanie, usługi obce 100 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
doprecyzowanie projektu CYFROWY POZNA_(2).pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Rafał Szura

Adres email

kontakt@polskiklasterfinansowy.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Koszty utrzymania projektu w kolejnych 5 latach w stosunku do kosztów samego projektu, zależne są od funkcjonalności takiej aplikacji, mogą znacznie przekroczyć 30% wartości samej aplikacji (wycenionej szacunkowo na 200 000 zł). Jednak koszty utrzymania są bardzo mocno zależne od przyjętego rozwiązania, a zatem trudno jednoznacznie je określić. Każda aplikacja mobilna generuje długotrwałe koszty utrzymania - hostingu, aktualizacji danych i oprogramowania, obsługi itp. Ponadto Miasto automatycznie i nieodpłatnie udostępnia swoje zasoby informacyjne, służące do budowy takich aplikacji i usług. Każdy chętny (osoba prywatna, stowarzyszenie, firma itp.) ma swobodny dostęp do otwartego API, w którym jest mnóstwo informacji m.in. o atrakcjach, ofercie turystycznej i kulturalnej i miasta, wydarzeniach. Są również niezbędne informacje mapowe. Na tej podstawie można w ramach ponownego wykorzystania informacji publicznej tworzyć dowolne usługi i oferty promocyjne bez ponoszenia z tego tytułu kosztów realizacji i utrzymania przez Miasto. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Oddział Serwisów Informacyjnych Wydziału Organizacyjnego UMP oraz przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska-Gwóźdź
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.