Strefa zamieszkania w ulicy Skarbka


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Strefa zamieszkania w ulicy Skarbka
Skrócony opis projektu
Przekształcenie części lokalnej uliczki Skarbka w strefę zamieszkania - na odcinku prowadzącym do przedszkola.
Opis projektu

Proponujemy przekształcenie części ulicy Skarbka w strefę zamieszkania, poprzez likwidację chodników, zastąpienie ich pieszojezdnią, wytyczenie miejsc parkingowych, wzbogacenie w drobną infrastrukturę i dodatkową zieleń - w sposób, który skłoni kierowców-mieszkańców do ostrożnej jazdy, a kierowców spoza osiedla do rezygnacji z przelotu tą wąską ulicą. Przebudowa ma objąć skrzyżowanie ul. Rycerskiej i Skarbka oraz odcinek ulicy Skarbka (do wyczerpania środków, ale co najmniej do końca posesji mieszczącej przedszkole.

Projekt wpisuje się w zwycięskie idee z poprzednich edycji PBO, (“Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły”) realizowanej m.in. na Grunwaldzie, wnosi też nową jakość i ma szansę wytyczyć dalszy kierunek zmian w obrębie Starego Grunwaldu - dzielnicy z założenia spokojnej, zielonej i w części zabytkowej.

NOTATKA GP: 5/07/17 opinia Wydz.Urbanistyki została wydana, przesłano do ZDM.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rycerska, Skarbka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

skrzyżowanie ulic Rycerska i Skarbka plus odcinek Skarbka
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy ulicy Skarbka, innych ulic osiedla, rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkola położonego przy ulicy Skarbka.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Chcemy uczynić tę drogę bezpieczną - tak, by rodzic nie musiał wychodząc z przedszkola kurczowo trzymać dziecka za rękę ani podjeżdżać samochodem pod samą bramę, by bezpiecznie wysadzić dziecko pod budynkiem, wolną od nadmiernego, przelotowego ruchu samochodowego, a otoczenie przyjaznym i sprzyjającym społecznym i sąsiedzkim relacjom.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt nawierzchni - 440 tys. zł (min. 110 mb. ulicy szer. 8 m = 880 m kw. = 440 tys.) Projekt - 20 tysięcy zł. Zieleń, mała architektura, znak inform. - 40 tysięcy zł. 500 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
przykład proponowanego rozwiązania 4035925154_5cf56a91dd_z.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paulina Suszka

Adres email

psuszka@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Nie rozumiem skąd w uzasadnieniu negatywnej rekomendacji pojawiło się stwierdzenie, że projekt 'zakłada etapowanie'. Nigdzie w opisie projektu nie padło sformułowanie, które pozwoliłaby wyciągnąć taki wniosek. Negatywna rekomendacja jest więc oparta na fałszywych przesłankach. Projekt zakłada wprowadzenie zmian charakterystycznych dla stref zamieszkania na newralgicznym odcinku ulicy Skarbka - obejmującym wjazd z ulicy Rycerskiej w ulicę Skarbka i odcinek prowadzący do przedszkola. Jest to ten fragment ulicy, gdzie samochody - z uwagi na łagodny łuk dość ostro wjeżdżają w ulicę, chodniki są tu wąskie, a jest większy niż w pozostałej części ruch pieszy i pieszymi w dużej części są małe dzieci i to wielokrotnie w ciągu dnia. Część ruchu generowanego na tej maleńkiej uliczce ma także charakter tranzytowy - do czego ulica nie jest przeznaczona. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta, otrzymał też pozytywną opinię Rady Osiedla Stary Grunwald. Nie zakładam, że w kolejnych latach podobne rozwiązanie będzie wdrażane na dalszych fragmentach ulicy - choć oczywiście nikt nie może wykluczyć, że kiedyś ktoś z mieszkańców wyjdzie z taką inicjatywą.. Mój projekt jednak tego nie zakłada - najważniejsze jest dla mnie uspokojenie ruchu na newralgicznym odcinku i stworzenie przyjaznych warunków dla aktywności najmłodszych mieszkańców i użytkowników ulicy. Nigdzie też nie jest napisane, że strefą zamieszkania trzeba obejmować wyłącznie całe ulice - można bez trudu znaleźć przykłady takich rozwiązań tylko na wybranych odcinkach, gdy to jest uzasadnione. Tutaj jest. Proszę więc o zmianę decyzji. Z poważaniem, Paulina Suszka 500 727 051
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ projekt zakłada etapowanie - przebudowę tylko części ulicy (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. b).
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.