Święty Marcin czyta dzieciom


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Święty Marcin czyta dzieciom
Skrócony opis projektu
Cykl warsztatów stworzonych z myślą o upowszechnianiu książek dla dzieci reprezentujących wysokie walory estetyczne.
Opis projektu

Program "Święty Marcin Czyta Dzieciom" zakłada realizację cyklu warsztatów edukacyjnych, których celem jest popularyzacja zaangażowanego czytelnictwa. Ilustracja w książce jest przeważnie pierwszym kontaktem dziecka ze sztuką – warto więc zadbać, by posiłkować się publikacjami o wysokim poziomie artystycznym!

Realizacja programu "Święty Marcin Czyta Dzieciom" opiera się na działalności kameralnej wypożyczalni społecznej - Biblioteki Domu Bajek - powstałej na Świętym Marcinie z inicjatywy autorki projektu i jej przyjaciół. Program zakłada rozszerzenie działań z zakresu promocji czytelnictwa tejże Biblioteki w oparciu o realizację spotkań 12 warsztatowych - zwanych CZYTANDAMI. Czytanda to wspólne czytanie książki oraz wykonywanie - indywidualnych bądź grupowych - prac plastycznych związanych z jej treścią.

Oferta zakłada, iż Czytanda odbywać się będą regularnie w podwórku kamienicy przy ulicy Święty Marcin 37. Przewidziany jest podział na części tematyczne wynikające ze specyfiki danej pory roku tj.na Czytadna Zimowe (styczeń, luty); Wiosenne (marzec, kwiecień,maj); Letnie (czerwiec, lipiec, sierpień), Jesienne (wrzesień, październik, listopad) i znów Zimowe (grudzień).

Czytanda skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, które zamieszkują okolicę ulicy Święty Marcin, Fredry, Kantaka, Ratajczaka i innych pobliskich pierzei. Program "Święty Marcin Czyta Dzieciom" stanie się wyjątkową okazją dla najmłodszych poznaniaków oraz ich opiekunów, aby w kreatywny sposób spędzić razem czas korzystając zarówno z uroków centrum miasta, ale także z faktu współuczestnictwa w kulturze. Część spotkań wchodząca w skład oferty odbywać się będzie w plenerze - jeśli pozwoli na to pogoda, a celem tego zabiegu jest "odczarowanie" złej opinii podwórek w centrum miasta.

Reasumując "Święty Marcin Czyta Dzieciom" skierowany jest do społeczności lokalnej, a beneficjentem oferty są rodziny z dziećmi z dzielnicy Stare Miasto, które wykazują potrzebę wzrostu kompetencji kulturalnych. Czynny współudział lokalnej społeczności stanowić będzie narzędzie do zbudowania silnej i rozpoznawalnej marki ul.Święty Marcin jako znaczącego ośrodka kulturalnego na arenie miejskiej,a takze miejsca dialogu międzypokoleniowego, utrwalającego pamięć oraz dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Centrum Miasta z położeniem nacisku na ul. Święty Marcin i pierzeje przyległe oraz podwórko kamienicy pod numerem 37.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pod tym adresem znajduje się Fundacja Jak Malowana, której Anna Maria Brandys jest prezesem. Fundacja prowadzi tam nieodpłatną działalność pożytku publicznego niezależnie od projektu PBO2018 "Święty Marcin Czyta Dzieciom". Właścicielem lokalu pozostaje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych,a Fundacja korzysta z niego na mocy umowy najmu nr L.U. 14.2016 z aneksem nr 1 z dnia 26.02.2016.
Potencjalni odbiorcy projektu

Beneficjenci bezpośredni: dzieci w wieku 3-12 lat, młodzież, opiekunowie, animatorzy kultury, dzieci z okolicznych przedszkoli.

Beneficjenci pośredni: mieszkańcy pozostałych dzielnic miasta Poznania, turyści itp.

Pomimo różnorodnych inicjatyw edukacyjnych nadal niska jest motywacja do uczestnictwa w kulturze artystycznej, stawiającej odbiorcom wysokie wymagania, dlatego warto kierować takowe do najmłodszych Poznaniaków.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Program "Święty Marcin Czyta Dzieciom" ma charakter edukacyjny i rekreacyjny, a także informacyjny. Promuje literaturę dziecięcą, głośne czytanie, a także unikatowe w skali miasta miejsce, którym niewątpliwie jest Biblioteka Domu Bajek. Program stanowi także rozwiązanie na aktywizację opiekunów w zakresie głośnego czytania i upowszechnianie wiedzy dotyczącej literatury. Jest on również bezpośrednią reakcją na alarmującą sytuację stanu czytelnictwa w Polsce, o której w swym raporcie poinformowała niedawno Biblioteka Narodowa: w 2016 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało zaledwie 37% badanych. Autorka projektu zauważa silną u dziecipotrzebę socjalizacji czytelniczej: czytanie książek wymaga nabycia specyficznych kompetencji oraz długotrwałego i powtarzalnego treningu przy wsparciu otoczenia: rodziny, biblioteki czy pozytywnego wpływu nauczyciela. Jednocześnie czytanie wpływa na aktywizację w pięciu obszarach kompetencji u dzieci: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.

Program służy również rewitalizacji społecznej okolic ul. Święty Marcin oraz mobilizacji w tworzeniu lokalnej tożsamości. Jest próbą walki z anonimowością mieszkańców i aktywizacją ich.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowania do realizacji spotkań warsztatowych wchodzących w skład Programu tj. zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych (tj.książek itp.) Koszt materiałów plastycznych i dydaktycznych na jedno czytando to średnio 150 zł 12x150 PLN = 1800 1 800
Promocja Programu: - projekt identyfikacji wizualnej; - wydruki materiałów promocyjnych; - kampania reklamowa w mediach lokalnych; - rozpowszechnianie materiałów reklamowych; - promocja w mediach społecznościowych ; - itp. 3 400
Realizacja 12 spotkań warsztatowych wchodzących w skład Programu w oparciu o autorskie scenariusze zajęć stworzone na podstawie wybranych książek dla dzieci. KOSZT JEDNOSTKOWY: 400 zł (280 zł prowadzenie warsztatu + 120 zł dokumentacja fotograficzna) 1 2x 400 PLN = 4800 4 800
Organizacja Świętomarcińskiego Dnia Głośnego Czytania w dniu 29 września (wtedy bowiem przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony po raz pierwszy przez Polską Izbę Książki w 2001 roku i kontynuowany do dnia dzisiejszego): - zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych; - realizacja wydarzenia. 2 500
Podsumowanie efektów merytorycznych projektu poprzez wydanie folderu informacyjnego dotyczącego korzyści wynikających z czytania dzieciom książek zakładające: - współpracę z poznańskimi ilustratorami młodego pokolenia; - współpracę z lokalnymi wydawnictwami; - współpracę z reprezentantką Galerią Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu specjalizującą się w ilustracji książkowej dla dzieci tj Barbarą Górecką. 2 500
Koordynacja administracyjna i merytoryczna projektu: - zatrudnienie koordynatora administracyjnego i merytorycznego; - bieżące monitorowanie projektu; - przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz wszelkich dokumentów administracyjnych niezbędnych do realizacji cyklu warsztatów; - zatrudnienie animatorów prowadzących Czytanda; - zatrudnienie fotografa realizującego dokumentację fotograficzną całego cyklu warsztatowego; - administracyjne i merytoryczne podsumowanie doświadczeń; - przygotowanie sprawozdań finansowych itp. - realizacja wszelkich kwestii organizacyjnych np. zakupów; - kontakt z mediami; - itp. 3 000
SUMA: 18 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja od dyrekcji Centrum Kultury Zamek Rekomendacja CK ZAMEK.pdf
Rekomendacja od UAP 1 Rekomendacja_Joanna Imielska strona 1.pdf
Rekomendacja od UAP 2 Rekomendacja_Joanna Imielska strona 2.pdf
Rekomendacja od dyrekcji TWP Rekomendacja od TWP.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Maria Brandys

Adres email

anna.maria.brandys@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie. W dniu 21 czerwca br. poinformowano telefonicznie pomysłodawcę, iż za realizację wybranych projektów odpowiada Miasto, a nie wnioskodawca. Uzyskano także pozytywną opinię Centrum Kultury Zamek oraz wstępną zgodę instytucji na koordynowanie projektu w przypadku jego zwycięstwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 18 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Uchwała NR NR XXX/ /II/2017 Rady Osiedla z 31 sierpnia 2017 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.