Platforma widokowo-rekreacyjna


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Platforma widokowo-rekreacyjna
Skrócony opis projektu
Platforma widokowo-rekreacyjna, jako działania rewitalizacyjne plaży parkowej nad Jeziorem Kierskim.
Opis projektu

Budowa platformy widokowo-rekreacyjnej w postaci dwóch pomostów opartych na pływakach siatkobetonowych wypełnionych styropianem. Wizualizacje pomostów zawarte są w zał. nr 4. Konstrukcję pomostów stanowią legary (drewno sosnowe lub inny materiał) oparte na pływakach siatkobetonowych. Poszycie pomostów stanowi strugana i rowkowana deska o grubości 30 mm lub opcjonalnie deska kompozytowa. Pomosty mają ok. 2,4 m szerokości i każdy z nich będzie miał długość całkowitą 25m. Moduł pomostu ukazuje ryc. 5 (zał. 2). Pomost jest kotwiczony do dna przy pomocy łańcuchów i martwych kotwic betonowych lub pali kotwicznych wbijanych w dno akwenu (zał. 2 - ryc. 6). Pomost jest odporny na lód. Przykładowe rozwiązania pomostów pływających przedstawiają ryciny 7 i 8 (zał. 2). Dopuszcza się inne rozwiązanie posadowienia pomostu oraz inny materiał konstrukcyjny. DANE TECHNICZNE Betonowy pływak: hydrotechniczny siatkobeton B45, wypełniony styropianem Zbrojenie i części metalowe: stal cynkowana ogniowo Konstrukcja drewniana sortowana sosna impregnowana ciśnieniowo lub inny materiał Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowana deska 30 x 125 mm lub deska kompozytowa.


NOTATKA GP 04.08.2017 r.: Wnioskodawca w porozumieniu z jednostką opiniującą projekt zmodyfikował go w następujący sposób: projekt zakłada budowę dwóch pomostów oraz technologia wykończenia - kompozyt jako opcja oraz dane techniczne (technologia wykonania uzupełniona o kompozyt), dodano również załacznik nr 4.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. ks. Edwarda Nawrota

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizację pokazano na ryc. 3 i ryc. 4 w zał. 1.
Potencjalni odbiorcy projektu

Ogólnodostępne miejsce wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Poznania i turystów przebywających nad Jeziorem Kierskim oraz kuracjuszy kierskich sanatoriów. Pomost ma stanowić miejsce przyjazne osobom z dysfunkcją narządów ruchu. Miejsce odpoczynku na trasie turystycznej "Plażojady", łączącej Jezioro Kierskie ze Strzeszynkiem i Rusałką. Punkt widokowy dla kibiców sportów żeglarskich.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Już w 1936 istniał w tym miejscu pomost, który służył nie tylko kąpiącym, ale także cumowały do niego żaglówki (Zał. 1 - ryc. 1). Kolejny pomost powstał w latach 80-tych (Zał.1 - ryc. 2) i istniał do czasu przejęcia tego terenu przez Miasto Poznań od gm. Rokietnica. W Budżecie Obywatelskim 2016 jednym ze zwycięskich projektów była „Plażojada”, która zakłada m.in. rewitalizację kierskiej plaży na działce 537/20. Naturalną konsekwencją tych prac powinno być przywrócenie pomostu. Proponowane rozwiązanie w formie platformy widokowo-rekreacyjnej tworzy uzupełnienie plaży i otwiera możliwość utworzenia w tym miejscu strzeżonego kąpieliska. Powstanie więc kolejne miejsce w przebiegu "Plażojady", co wraz z budowanym na sąsiednich działkach parkiem edukacji ekologicznej i stanicą rowerową (projekt PBO2016 pn. "Cyklostop") utworzy nowy kompleks rekreacyjny w tej części miasta, wpisując się w program zgodny z obowiązującą Strategią Rozwoju Miasta, tj.: 1) Aktywny wypoczynek w Poznaniu; 2) Turystyczny Poznań, 3) Obywatelski Poznań.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pomost zasadniczy łącznie z projektem 175 000
Stanowiska ratownicze i rekreacyjne 15 000
Trapy wejściowe 5 000
Operat wodno-prawny 3 500
23% VAT 45 655
Pozwolenie wodno-prawne 300
SUMA: 244 455
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Zał. 1 Za_. 1.pdf
Zał. 2 Za_. 2.pdf
Zał. 3 Za_. 3.pdf
Zał. 4 POMOST_CTSTP_14 wizki 31(2).JPG
Zał. 5 POMOST_CTSTP_14 wizki 36(1).JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Fiszer

Adres email

biuro2000@o2.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 9.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu; Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras, Karol Seweryn - POSiR;
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 244 455 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 955 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W związku z pismem Gabinetu Prezydenta z 7 sierpnia 2017 r. ws. opiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz § 28 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1121/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kiekrz (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 244, poz. 4187), stanowiącym, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla w związku z czym Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Fiszer Sławomir Fiszer Urszula Filimon-Kucharska Ireneusz Dolata Andrzej Dworzyński Jacek Lewandowski Jan Szelągiewicz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.